Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Kompetenser

Arbetsrätt

Next har gedigen erfarenhet av att hantera alla typer av arbetsrättsliga ärenden och bistår såväl svenska som internationella företag vid bl.a. förhandlingar, tvister och omorganisationer. Byrån företräder i huvudsak arbetsgivare men återfinns även på arbetstagarsidan.

Entreprenadrätt

På Next företräder vi svenska och internationella företag, organisationer och privatpersoner inom ramen för entreprenad- och fastighetsrättsliga frågeställningar och hjälper bl.a. våra klienter med upprättande och granskning av tjänste- och entreprenadavtal samt biträder i entreprenadtvister m.m.

Ansvarig delägare

Bolags- och aktiemarknadsrätt

Inom bolagsrätten biträder Next klienter med alla slags bolagsrättsliga ärenden, såsom t.ex. kapitalökningar, generationsskiften och fusioner. Vi biträder regelbundet såväl små och medelstora ägarledda bolag som noterade bolag och större koncerner.

Inom aktiemarknadsrätten biträder vi löpande noterade bolag med rådgivning i frågor rörande regelefterlevnad och god sed på aktiemarknaden och inom en rad olika områden, t.ex. i samband med noteringar, bolagsstämmor, överlåtelser, offentliga uppköpserbjudanden och i marknadsmissbruksfrågor.

IP och företagshemligheter

Inom området för immaterialrätt och företagshemligheter företräder vi ett brett spektra av klienter, från mindre entreprenörer till stora internationella aktörer i frågor som rör upphovsrätt, varumärkesrätt, marknadsföringsrätt och företagshemligheter. Vi biträder även våra klienter i immaterialrättsliga tvister vid domstol och bistår med strategiska råd för att optimera skydd av rättigheter och agerar ombud i administrativa processer vid PRV och EUIPO.

Inom IT-rätten företräder vi klienter med att skydda och hantera tekniska innovationer både nationellt och internationellt. Vi upprättar och förhandlar även alla slags inom området förekommande avtal och bistår med tolkning och implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

Tvistlösning

Next har en omfattande erfarenhet av tvistlösning och konflikthantering i vitt skilda ärenden och branscher.

Vi driver processer i såväl allmän domstol som svenska och internationella skiljeförfaranden.

Vår tvistlösningspraktik är inriktad mot kommersiella tvister, och byrån företräder primärt alltifrån stora internationella företag till små företag i avtals- och skadeståndstvister, arbetsrättsliga tvister, entreprenadtvister, hyrestvister, fastighetstvister, tvister om företagshemligheter, upphovsrättstvister, rådgivaransvarsfrågor, försäkringstvister m.m.

Bank och finans

Next företräder olika typer av företag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder en heltäckande juridisk rådgivning i regulatoriska och affärsjuridiska frågor inom bank och finans. Bland klienterna finns bl.a. kreditinstitut, betaltjänstföretag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fondbolag och AIF-förvaltare. Byrån företräder också finansiella företag som inte bedriver tillståndspliktig verksamhet (t.ex. factoringbolag).

Inom det regulatoriska området biträder byrån bl. a. avseende regelefterlevnad, tillståndsansökningar, kapitalstrukturfrågor, implementering av nya regelverk, frågor om penningtvätt och vid kontakter med Finansinspektionen.

I den affärsjuridiska delen biträder byrån företag med rådgivning och kommersiella avtal inom kreditgivning, factoring, leasing och andra finansieringsformer, värdepappersrörelse och fondverksamhet.

Ansvarig delägare

M & A

Med omfattande erfarenhet av både privat och publik M&A biträder vi klienten under hela genomförandeprocessen, från beslut om förvärv eller försäljning, via due diligence, avtalsförhandlingar och avtalsskrivning och fram till dess att transaktionen slutförs. Next klienter inkluderar såväl små och medelstora ägarledda bolag som noterade bolag.

Ansvarig delägare

Transport och logistik

Vi biträder nationella och internationella klienter inom alla områden som vägtransporter, järnvägstransporter, luft- och sjötransporter. Vår rådgivning omfattar frågor kring transport- och transportförsäkringslagen. Vi bistår våra klienter med bland annat fraktkontrakt, charteravtal, logistikavtal, serviceavtal, tullfrågor samt vid skador på varor och andra transportskador.

Ansvarig delägare

Försäkring

Vårt biträde åt privata och offentliga försäkringsgivare har omfattat såväl villkorsfrågor och försäkringsrättsliga frågeställningar som associationsrättsliga och försäkringsrörelserelaterade ärenden, samt därutöver andra delvis branschrelaterade frågeställningar såsom systemleveranser, underhåll och licensiering av programvara, utvecklingssamarbeten och marknadsfrågor.